Τι προβλέπεται σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, σε αυτή την περίπτωση αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή

 

Αντιμέτωποι με την υψηλή φορολόγηση από ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί είναι αρκετοί εκμισθωτές, καθώς τα ποσά είναι αρκετά τσουχτερά, εφόσον δεν λάβουν έγκαιρα μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανείσπρακτα εισοδήματα από ενοίκια μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι προκειμένου να μην συνυπολογιστούν αυτά στο εισόδημά τους.

Αντίθετα, δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από νομικά πρόσωπα, δηλαδή από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα αλλά δεν εισπράττουν τα ενοίκια, θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων, ουσιαστικά για έσοδα που δεν είχαν ποτέ.

Οι προϋποθέσεις

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκαση μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή να έχει υπάρξει επιδίκαση μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της.

Επίσης, όσοι ιδιοκτήτες έχουν ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να καταθέσουν στην εφορία αντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν να απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να δηλώσουν τα ανείσπρακτα μισθώματα αυτά μόνο με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται και κοινοποιείται στους φορολογούμενους από την εφορία.

Εάν όμως δεν υποβληθεί ούτε τροποποιητική δήλωση για τα ανείσπρακτα ενοίκια, τότε η εφορία θα προχωρήσει σε εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν το 2022 συμπληρώνονται στους κωδικούς 125-126 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Στην περίπτωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδ. 125-126 και εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, τα ποσά δηλώνονται στις αντίστοιχες στήλες του εντύπου Ε2.

 

Πηγή: newmoney.gr