έσπα εικόνα στα ελληνικά
espa banner english

0 %

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

H  FORO ANALYSIS μέσω του δικτυακού τόπου της, www.foro-analysis.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτες /τρια /χρήστης/τρια (εφεξής Χρήστης) καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων ή υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Η χρήση των σελίδων ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών. Ο Χρήστης του δικτυακού τόπου δεσμεύεται ρητά να συμμορφώνεται προς τους συγκεκριμένους όρους, καθώς και με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και κυρίως με τις διατάξεις αυτών που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες. Ειδικά ορίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του δικτυακού τόπου για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του διαδικτύου.

Η FORO ANALYSIS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης, προβαίνοντας σε αντίστοιχες ανακοινώσεις στον δικτυακό της τόπο. Η συνέχιση της επίσκεψης και χρήσης του δικτυακού τόπου από τον Χρήστη και μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων αυτών συνεπάγεται την αποδοχή τους.

Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του foro-analysis.gr και για την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

2. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ FORO ANALYSIS

Η FORO ANALYSIS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι εκάστοτε εμφανιζόμενες στον δικτυακό της τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς, αληθείς και επίκαιρες, ουδεμία όμως ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας, καθώς και για την ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων στοιχείων.

Η χρήση της ιστοσελίδας foro-analysis.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν” και “ανάλογα με τη διαθεσιμότητα”, χωρίς καμία εγγύηση της Εταιρείας, ενδεικτικώς αναφερομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένους σκοπούς. Συνεπώς, ο Χρήστης του foro-analysis.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Επιπλέον ορίζεται ρητά ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο e-forologia.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στον Χρήστη μέσω του foro-analysis.gr αποτελεί απλώς μία προσφορά προς τον Χρήστη του και δεν συνιστά σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια ή μη οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη να αξιολογήσει ό,τι του παρέχεται και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας foro-analysis.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, ή άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής  παροχής υπηρεσιών.

Το foro-analysis.gr δεν εγγυάται επίσης ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η FORO ANALYSIS  παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης άλλων δικτυακών τόπων μέσω δεσμών (links). Οι τόποι αυτοί δεν τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και για τον λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρει η FORO ANALYSIS για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών, καθώς και για την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει στοιχείων τους και δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση γι’ αυτά και ιδίως για την ορθότητα ή πληρότητά τους.

Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται μόνο για διευκόλυνση του Χρήστη και όχι για κανέναν άλλο σκοπό. Η είσοδος του Χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες μέσω των διαθέσιμων δεσμών (links), καθώς και η χρήση των διαφημιστικών τίτλων (banners) που εμφανίζονται στο FORO ANALYSIS γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

Ειδικά ορίζεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο foro-analysis.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες ο Χρήστης απέκτησε πρόσβαση μέσω του foro-analysis.gr  και αφορούν άλλες εταιρείες.

Το foro-analysis.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστη.

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο το foro-analysis.gr διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης του Χρήστη και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Η επίσκεψη ή χρήση του foro-analysis.gr συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του e-forologia.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του foro-analysis.gr και του Χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους χρήσης μεταξύ της FORO ANALYSIS  και του Χρήστη αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.