Τις προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση οφειλών για δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ που παρατείνεται μέχρι 31.12.2019 περιλαμβάνει εγκυκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Σημειώνοντας δε ότι για το διάστημα μέχρι 31/12/2019, οπότε και παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στην ρύθμιση, είναι δυνατή η τυχόν υποβολή νέας αίτησης από τον δικαιούχο, σε περίπτωση που ανακύπτουν νέα στοιχεία που τροποποιούν τις προϋποθέσεις ένταξής του στις ρυθμίσεις και αυτή (νέα αίτηση) θα λαμβάνεται υπόψη από τον Οργανισμό για την τελική έκδοση απόφασης.

Ένταξη στις ρυθμίσεις

1. Δικαίωμα ένταξης στις νέες ρυθμίσεις έχουν όλοι οι όσοι έχουν λάβει δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Ο.Ε.Κ. και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση (Έκτο Κεφάλαιο παρ 1).

2. Δανειολήπτης που έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130 Α΄) και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της υπαγωγής του στις ρυθμίσεις της παρούσας θα επέρχονται με την προσκόμιση παραίτησης από την αίτηση του ν. 3869/2010 ή δικαστικής απόφασης ή δικαστικού συμβιβασμού.

3. Δανειολήπτης του τ. Ο.Ε.Κ., στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο από ίδια κεφάλαια και δεν έχει ολοκληρωθεί η τμηματική εκταμίευση του συνόλου της παροχής και που με αίτησή του δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την συνέχιση της δανειοδότησης, μπορεί να ζητά την σύνταξη τροποποιητικής σύμβασης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο ποσό που έχει εκταμιευτεί και έχει λάβει. Η νέα δανειακή σύμβαση μπορεί να ενταχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας.

4. Δανειολήπτης που έχει λάβει ’’μικτό δάνειο’’(από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ και τραπεζικά κεφάλαια) δύναται να ενταχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας μόνο κατά το μέρος του δανείου που προέρχεται από τα ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ.

5. Για την ένταξη στις ρυθμίσεις απαιτείται υποβολή αίτησης από τον δανειολήπτη (η ένταξη δεν γίνεται αυτόματα).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η-12-2019.

Γενικές ρυθμίσεις

1. Αυξάνεται κατά δέκα έτη ο χρόνος αποπληρωμής όλων των κατηγοριών των δανείων από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ, που είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησής τους.

Η παράταση του χρόνου αποπληρωμής κατά δέκα έτη ισχύει και για δανειακές συμβάσεις, ο χρόνος αποπληρωμής των οποίων έχει ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει επιτευχθεί η αποπληρωμή του δανείου. Στην περίπτωση αυτή η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις της παρούσας.

2. Δανειολήπτη το συνολικό χρέος του οποίου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές +τόκοι κεφαλαίου +τόκοι υπερημερίας ) είναι μικρότερο ή ίσον των 6.000,00 €, θεωρείται ότι έχει αποπληρώσει το δάνειό του και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής του προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

3. Τόκοι Κεφαλαίου Τόκοι Υπερημερίας Κεφαλαιοποιημένοι Τόκοι

α. Τόκοι κεφαλαίου ή τόκοι υπερημερίας που τυχόν έχουν καταβληθεί από τον δανειολήπτη έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο του δανείου.

β. Τόκοι κεφαλαίου ή υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί, διαγράφονται και δεν επιβαρύνουν πλέον τον δανειολήπτη.

γ. Τυχόν κεφαλαιοποιημένοι τόκοι διαγράφονται

4. Η όποια οφειλή προκύψει για τον δανειολήπτη, μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας, παραμένει άτοκη και δεν υπόκειται σε τόκους υπερημερίας.

5. Πραγματοποιείται μείωση κατά 15% στο αρχικό ποσό δανεισμού για όλους τους δανειολήπτες και για όλες τις κατηγορίες δανείων από ίδια κεφάλαια του τ ΟΕΚ.

6. Για τους δανειολήπτες που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου τους (Πέμπτο Κεφάλαιο παρ 3), το χορηγηθέν δάνειο θεωρείται εξοφληθέν και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντι αυτών.

7. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ανά περίπτωση, για κάθε ειδική ρύθμιση της παρούσας απόφασης,ορίζονται από τον ΟΑΕΔ.

Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις

Δανειολήπτης που έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του Νόμου 3869/2010 (Α 130) και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση ο δανειολήπτης εντάσσεται στις ρυθμίσεις της παρούσας με την προσκόμιση παραίτησης από την αίτηση του Νόμου 3869/2010 ή δικαστικής απόφασης ή δικαστικού συμβιβασμού.

Η παραίτηση από το δικόγραφο αποδεικνύεται είτε με προσκόμιση δικογράφου παραίτησης με αντίγραφα των εκθέσεων επιδόσεως αυτής, όταν η παραίτηση έχει γίνει με δικόγραφο, που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου είτε με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου των πρακτικών της δίκης ή σχετική βεβαίωση του γραμματέα της έδρας ή επικυρωμένο αντίγραφο της έγγραφης δήλωσης του πληρεξουσίου δικηγόρου, σε περίπτωση που η δήλωση έχει γίνει προφορικά ενώπιον του ακροατηρίου είτε με αντίγραφο των προτάσεων και σχετική έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου περί μη προβολής αντιρρήσεων από τους αντιδίκους σε περίπτωση που η παραίτηση γίνεται με δήλωση στις προτάσεις είτε με άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο που τυχόν θα κρίνει η υπηρεσία.

Για τους δικαιούχους που έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 3869/2010 ή έχουν υπαχθεί ήδη σε αυτές, προβλέπεται ο σχεδιασμός και η έκδοση, από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, εγγράφου πρότασης για την υπαγωγή τους στις ευεργετικές ρυθμίσεις της παρούσας ΥΑ υπό την αναβλητική αίρεση προσκόμισης παραίτησης από το δικόγραφο της αίτησης του ν. 3869/2010.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν παραιτηθεί, τότε το δικαίωμα ένταξής του στις ρυθμίσεις δεν χάνεται, αλλά τελεί σε εκκρεμότητα μέχρι τυχόν παραίτηση του αιτούντος από το δικόγραφο, ανεξαρτήτως της λήξης της προθεσμίας της ρύθμισης.

Όταν ο δικαιούχος επιλέξει να μην παραιτηθεί τελικά, το έγγραφο πρότασης υπαγωγής στις ρυθμίσεις υπό την ανωτέρω αναβλητική αίρεση, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο ενώπιον του δικαστηρίου ως αποδεικτικό έγγραφο, προκειμένου να συνεκτιμηθεί από το Δικαστήριο και τυχόν να υιοθετηθεί από την εκδοθησόμενη δικαστική απόφαση.

Ειδικότερα διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Η αίτηση να είναι εκκρεμής (ήτοι να μην έχει ακόμη εκδοθεί οριστική απόφαση σε πρώτο βαθμό):
αα) εφόσον ο ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ) είναι ο μοναδικός δανειστής και δεν υπάρχουν άλλοι πιστωτές, χορηγείται δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις της παρούσας ΥΑ υπό την αναβλητική αίρεση της παραίτησης από το δικόγραφο του ν. 3869/2010, οπότε τα έννομα αποτελέσματα της ρύθμισης θα επέρχονται από τη στιγμή που θα περιέλθει σε γνώση του ΟΑΕΔ η παραίτηση από το δικόγραφο.
αβ) εφόσον ο ΟΑΕΔ δεν είναι ο μοναδικός δανειστής μπορεί να χορηγηθεί και πάλι έγγραφο πρότασης υπαγωγής στις ρυθμίσεις της ΥΑ από τον ΟΑΕΔ υπό την αίρεση της παραίτησης από το δικόγραφο του Ν. 3869/2010. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης δύναται να συμπεριλάβει, στις προτάσεις ρύθμισης των οφειλών του προς το δικαστήριο, την προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ ρύθμιση την οποία θα κάνει δεκτή και ο δικηγόρος του ΟΑΕΔ κατά την εξέταση από το δικαστήριο της αίτησης ρύθμισης. Εάν το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση του ΟΑΕΔ, δεν γίνει δεκτό από το Δικαστήριο, θα ισχύσει η εκάστοτε εκδοθησόμενη δικαστική απόφαση, την οποία και θα εφαρμόσει ο ΟΑΕΔ.

β) Την περίπτωση ύπαρξης πρωτόδικης και μη τελεσίδικης απόφασης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί έφεση, η οποία δεν έχει συζητηθεί ακόμη είναι δυνατό να εφαρμοσθεί η ΥΑ και ο δικαιούχος να λάβει έγγραφο πρότασης ένταξης στις ρυθμίσεις υπό την ίδια ακριβώς αναβλητική αίρεση παραίτησης από την αίτηση του Ν. 3869/2010.

γ) όταν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση εφαρμόζεται κανονικά και δεν τίθεται θέμα υπαγωγής στις ρυθμίσεις.

ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ

Στόχος της ρύθμισης είναι η διευκόλυνση των δικαιούχων των ως άνω κατηγοριών μέσω της μείωσης της οφειλής τους και ευνοϊκών ρυθμίσεων αποπληρωμής να εξοφλήσουν την οφειλή τους και να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας των κατοικιών τους. Η ΥΑ έρχεται να αντιμετωπίσει εκκρεμότητες πολλών ετών και είναι αυτονόητο ότι λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος, οι συνθήκες και η κατάσταση των δικαιούχων έχουν μεταβληθεί (οικογενειακά, οικονομικά και χαρακτηριστικά).

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω η ιδιοκατοίκηση δεν ελέγχεται στις παρακάτω περιπτώσεις.

1. Εάν έχει επέλθει θάνατος του αρχικού δικαιούχου και η κατοικία και το δάνειο έχει περιέλθει στους κληρονόμους του, οι οποίοι αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς οι αρχικοί δικαιούχοι.

2. Εφόσον ο χρήστης της κατοικίας για ειδικούς λόγους (όπως οικογενειακούς, εύρεση εργασίας σε άλλη πόλη ή εκτός χώρας) αναγκάζεται σε αλλαγή τόπου κατοικίας.

3. Εφόσον η εκμίσθωση προκύπτει ως αναγκαία λόγω οικονομικής ανέχειας για την διαβίωση του δικαιούχου και της οικογένειάς του. Στην περίπτωση αυτή να συνεκτιμώνται στοιχεία όπως η ανεργία, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, επιστροφή στην πατρική κατοικία λόγω ανεργίας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εκμισθώνει την κατοικία του αλλά κάνει μερική χρήση αυτής (πχ λίγους μήνες τον χρόνο).

4. Σε περίπτωση που η κατοικία παραμένει κενή (όπως πχ στην περίπτωση ανήμπορου υπερήλικα, ο οποίος διαμένει με τα τέκνα του).

5. Σε περίπτωση που η κατοικία καθίσταται ακατάλληλη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του δικαιούχου π.χ. λόγω αύξησης των μελών της οικογένειας, λόγω ΑΜΕΑ, του οποίου οι ανάγκες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξαιτίας ανυπαρξίας σχετικών προδιαγραφών στην οικία κ.ά, ο δικαιούχος έχει προβεί σε μίσθωση ή αγορά άλλου ακινήτου με λήψη δανείου και παράλληλη εκμίσθωση της οικίας.

6. Σε όλες τις περιπτώσεις εκμίσθωσης της οικίας δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος του μισθώματος που εισπράττεται συγκριτικά με το τυχόν καταβαλλόμενο για μίσθωση άλλης κατοικίας.

7. Εφόσον η οφειλή του δανειολήπτη (ως έχει πριν την εφαρμογή των προβλέψεων της ΥΑ) δεν υπερβαίνει τις 6.000,00 € (και επομένως σύμφωνα με τον αριθμό 2 του δευτέρου κεφαλαίου της ΥΑ διαγράφεται) είναι αυτονόητο ότι δεν απαιτείται ιδιοκατοίκηση και χρήση της κατοικίας, αφού δεν υπάρχει πλέον υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Στις παραπάνω περιπτώσεις προηγείται ο έλεγχος του υπολοίπου από το πληροφοριακό σύστημα και, εφόσον δεν υπερβαίνει τις €6.000, εφαρμόζεται η ανωτέρω διάταξη και δεν γίνεται έλεγχος ιδιοκατοίκησης.
Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να εφαρμόζεται και αναδρομικά εάν έχει εφαρμοστεί διαφορετική πρακτική.

8. Η κατοικία παραμένει ημιτελής.

Ειδικές περιπτώσεις

1. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, στις οποίες ο ένας σύζυγος – ο δικαιούχος – δεν ενδιαφέρεται να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις αποκτά δικαίωμα αίτησης ένταξης ο άλλος, εφόσον:
– είναι ιδιοκτήτης της δανειοδοτηθείσας κατοικίας και εκ τρίτου συμβαλλόμενος της δανειακής σύμβασης.

2. Διευκρινίζεται ότι για το διάστημα μέχρι 31/12/2019, οπότε και παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στις ρυθμίσεις είναι δυνατή η τυχόν υποβολή νέας αίτησης από τον δικαιούχο, σε περίπτωση που ανακύπτουν νέα στοιχεία που τροποποιούν τις προϋποθέσεις ένταξής του στις ρυθμίσεις και αυτή (νέα αίτηση) θα λαμβάνεται υπόψη από τον Οργανισμό για την τελική έκδοση απόφασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η ένταξη ή μη ενός δανειολήπτη στις ρυθμίσεις της ΥΑ προσκομίζονται από το δικαιούχο δικαιολογητικά που, ενδεικτικά, μπορεί να είναι Ε1,Ε2, Ε9, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Υπεύθυνη Δήλωση κλπ.”

 

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr